วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551

บทคัดย่องานวิจัย

ครูน้อย ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทางเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้ วิชามารยาทและการสมาคม โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2549 ผลการวิจัย ดังนี้